Tudástár
 

 

 

Hasznos infók – Társasházak

 

A társasház könyvelését és a beszámoló elkészítését kizárólag mérlegképes könyvelői illetve okleveles könyvvizsgálói képesítéssel rendelkező személy végezheti?
(2014. április)

A hatályos jogszabályok abban az esetben írják elő okleveles könyvvizsgálói illetve mérlegképes könyvelői szakképesítéssel rendelkező személy alkalmazását a könyvviteli szolgáltatás körébe tartozó feladatok irányítására, vezetésére, illetve elkészítésére, ha a társasház vállalkozási tevékenységet is folytat és az ebből származó bevétele éves szinten meghaladja a 10 millió forintot.

 

Elkészítettem a közgyűlésre a Társasházi törvény (Th tv.) szerinti éves elszámolást. Milyen beszámolót kérnek még számon rajtam?
(2014. április)

A Számviteli törvény (Szt tv.) szerinti beszámolót. A Szt tv. szerinti beszámoló és a Th tv. szerinti elszámolás nem ugyanaz, az egyik nem helyettesíti a másikat. A társasház, mint egyéb szervezet a Szt tv. alanya. Az egyéb szervezetekre sajátos könyvvezetési és beszámoló készítési szabályok vonatkoznak, ezeket a 224/2000. (XII. 19.) Kormány rendelet szabályozza. A Szt tv. illetve a kormány rendelet szerinti beszámolót nem csak el kell készíteni, hanem a kormány rendelet 20. § (7) értelmében a jóváhagyásra jogosult testülettel (közgyűlés) el kell fogadtatni. Ezt a Th tv. 28. § (1) e) is szabályozza.

 

Elegendő-e, ha a közös képviselő éves elszámolása tartalmazza a társasház pénzkészletét és a költségek költségnemek szerinti összegét?
(2014. április)

Nem. Az éves elszámolásnak tartalmaznia kell:

 • A tényleges kiadásokon felül a tervezett összegeket is fel kell tüntetni
 • A kiadásokat az SZMSZ-ben szabályozott bontásban kell szerepeltetni, de legalább üzemeltetési, karbantartási és felújítási kiadásokra megbontva, és részletezve az elvégzett munkákat
 • A tervezett és a tényleges bevételeket
 • A fordulónapon fennálló követelések (pl. tulajdonosi, bérlői tartozások) részletezését és a behajtás érdekében megtett intézkedéseket
 • A pénzkészlet összegét részletezve azok kezelési helye szerint
 • A fordulónapon fennálló kötelezettségek (pl. ki nem egyenlített számlák, bér és járulék tartozások) összegét. Itt fel kell tüntetni azokat a közmű díjakat is, melyek a fordulónapi időszakra vonatkoznak, de a fordulónapot követően érkezett be a számla.
 • Tárgyi eszközök, vagyontárgyak leltárát, melyek a közösség tulajdonát képezik. Ide tartozik minden olyan eszköz, melyet a közösség pénzéből vásároltak és elhasználódási idejük meghaladja az 1 évet.
 • Tulajdonostársanként (nevek feltüntetésével) a közös költség előírását és a befizetett összegeket, megbontva lakásokra és nem lakás céljára szolgáló helyiségekre.
 • Rezsicsökkentés eredményeként jelentkező megtakarítások összegét költségnemenként és tulajdonostársanként.

Az éves elszámoláson felül a számviteli törvény szerinti beszámolót is el kell készíteni és a közgyűlés elé terjeszteni.

 

Szavazati arányok a közgyűlésen hozott határozatok esetében
(2014. április)
 • Alapító Okirat módosítása: 100 % tulajdoni hányad
 • Rendes gazdálkodás körét meghaladó kiadások vállalása: 100 % tulajdoni hányad
 • Közös tulajdon értékesítése miatti Alapító Okirat módosítás: 4/5 tulajdoni hányad
 • Közös tulajdon elidegenítése, ha Alapító Okirat erre felhatalmazást ad: 2/3 tulajdoni hányad
 • Kamera rendszer telepítése: 2/3 tulajdoni hányad
 • SZMSZ módosítása: 50 %-ot meghaladó tulajdoni hányad
 • Közös képviselő választása, felmentése: egyszerű többség, megismételt közgyűlésen is lehetséges
 • Számvizsgáló bizottsági tagok megválasztása, felmentése: egyszerű többség, megismételt közgyűlésen is lehetséges
 • Éves beszámoló, éves elszámolás elfogadása: egyszerű többség, megismételt közgyűlésen is lehetséges
 • Volt közös képviselővel szemben megindítandó kártérítési vagy büntetőügyi eljárás: egyszerű többség, megismételt közgyűlésen is lehetséges
 • Felújítás, karbantartás, épület szigetelés, ablakcsere, fűtési rendszer korszerűsítése: egyszerű többség, megismételt közgyűlésen is lehetséges (DE: hitelfelvétel esetén a bank előírása a mérvadó, aki szigorúbb szavazati arányt is előírhat)
 • LTP szerződés kötése: a pénzintézet előírása a mérvadó, általában 2/3-os közgyűlési határozat szükséges, ami megismételt közgyűlésen is lehetséges

 

 

2014. február 1-től ismét törvényességi felügyeletet kapnak a társasházak

2010 június közepétől a korábbi törvénymódosítások következtében törvényességi felügyelet nélkül maradtak a társasházak. Ezt a hiányosságot orvosolta a 2013 év végi törvénymódosítás, melynek előírásai értelmében 2014. február 1-től a társasházak törvényességi felügyeletét a jegyzők látják el.

 

A rezsicsökkentéssel elért megtakarításokról a közös képviselő havonta köteles tájékoztatni a tulajdonosokat

A 2013 év végi törvénymódosítás értelmében a közös képviselő vagy az intéző bizottság – többletdíjazás felszámítása nélkül – kifüggesztett hirdetményben minden hónap 15. napjáig köteles tájékoztatni a tulajdonosokat a rezsicsökkentéssel érintett közüzemi szolgáltatásoknál elért megtakarításokról. Ennek elmulasztása esetén a fogyasztóvédelmi hatóság mulasztási bírságot szabhat ki, melynek megfizetése nem a társasházat, hanem a mulasztó közös képviselőt illetve intéző bizottságot terheli.

 

Társasházak adózásának alapvető szabályai

Bővebben >>